Flyttegodtgjørelse

Å flytte til et nytt arbeidssted kan være en spennende, men flytting kan også være kostbart. Spesielt gjelder det hvis du må flytte til en annen by for å begynne i ny jobb. Heldigvis finnes det en statlig kompensasjonsordning som kan hjelpe til med å dekke noen av disse kostnadene – flyttegodtgjørelse. Du kan altså få dekket kostnader når du flytter med et flyttebyrå.

Flyttegodtgjørelse

Hvordan fungerer det?

Flyttegodtgjørelse er en nyttig ordning som kan gjøre en arbeidsrelatert flytting mer økonomisk overkommelig. Men for å dra full nytte av denne ordningen, er det viktig å forstå de spesifikke reglene og vilkårene som gjelder.

1. Skattefritak basert på fradragsrett

Flyttegodtgjørelse er skattefri for mottakeren hvis vedkommende ville hatt fradragsrett for de aktuelle flyttekostnadene dersom de hadde blitt dekket av vedkommende selv. Med andre ord, hvis kostnadene er fradragsberettigede, er godtgjørelsen skattefri.

2. Skatteplikt for beløp over faktiske kostnader

Godtgjørelsen som overstiger de faktiske kostnadene er normalt sett skattepliktig inntekt. Imidlertid, for skattytere som mottar godtgjørelse i henhold til statlige regulativer eller særavtaler, anses beløpet vanligvis å tilsvare de reelle kostnadene og vil derfor være skattefritt.

3. Rimelige forhold til gjengs priser

Hvis godtgjørelsen er basert på andre grunnlag enn offentlige satser eller regulativer, må beløpet være rimelig i forhold til hva en vanlig flytting ville kostet basert på gjengse priser. Dette sikrer at godtgjørelsen ikke blir brukt til andre formål enn de faktiske flyttekostnadene.

På skatteetaten.no kan du lese mer om ulike typer ytelser.

4. Refusjon av fradragsberettigede kostnader

Dersom arbeidsgiver refunderer de fradragsberettigede flyttekostnadene mot originalbilag, vil ikke det overskytende beløpet være skattepliktig.

5. Lønnsinntekt for ikke-fradragsberettigede kostnader

Refusjon eller godtgjørelse for flyttekostnader som ikke er fradragsberettigede, anses som lønnsinntekt og er derfor skattepliktig.

Søke om flyttegodtgjørelse

Arbeidsgiver kan dekke flyttekostnadene skattefritt for arbeidstakeren under visse betingelser:

  • Tilbud om ny jobb før flytting: Flyttekostnadene kan dekkes hvis arbeidstakeren har akseptert tilbudet om den nye jobben før flyttingen begynner. For at flyttekostnadene skal kunne gi skattefradrag, må formålet med flyttingen være at arbeidstakeren skal begynne i en ny stilling. Dette betyr at flyttingen må være direkte relatert til arbeidet og ikke kun av private årsaker.
  • Kostnader som kan dekkes: Dette kan inkludere reisekostnader, flytting av innbo og løsøre (f.eks. flyttebil, bruk av flyttefolk, kjøp av emballasje), samt renholdskostnader knyttet til flyttingen.
  • Hvis flytteavstanden er svært kort, kan det indikere at flyttingen hovedsakelig er motivert av private årsaker og ikke arbeidsrelaterte behov. I slike tilfeller vil ikke flyttekostnadene gi skattefradrag.

Husk dokumentasjon

Arbeidsgiver kan dekke kostnader i forbindelse med flyttingen skattefritt hvis arbeidstakeren leverer regninger for disse kostnadene. Det er ingen forskuddstrekk, beregning av arbeidsgiveravgift eller lønnsrapportering som skal gjøres i slike tilfeller.

Flyttegodtgjørelse i henhold til statens regulativ

Dersom flyttegodtgjørelsen følger statens regulativ, vil dette normalt sett ikke gi arbeidstakeren et skattepliktig overskudd. Det vil si at dersom flyttegodtgjørelsen er i samsvar med statlige retningslinjer, vil den være skattefri for arbeidstakeren.

Hva dekkes ikke

Kostnader som aktiveres som en del av kostprisen på den nye boligen, som for eksempel dokumentavgift, tinglysningsgebyr og meglerprovisjon, gir ikke fradrag.

 

 

Tagged With :